Harris County Municipal Utility District No. 82 Operation and Maintenance Election

Did you miss out on Early Voting? Not to worry, you still have time to review the educational materials on the website before voting this Saturday, May 1, 2021!

Visit the Election Page on the District website for information about the May 1, 2021 Ballot. In addition to the Proposition information, you can find a Frequently Asked Questions document, Educational Webinar Event Video, and Election Education Presentation for your review.

Elección de Operación y Mantenimiento del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 82 del Condado de Harris

¿Se perdió la votación anticipada? No se preocupe, todavía tiene tiempo para revisar los materiales educativos en el sitio web antes de votar este sábado 1 de mayo de 2021.

Para más información sobre la boleta de votación del 1 de mayo de 2021, visite la Página Electoral del sitio web del Distrito. Además de información sobre las Proposiciones, puede encontrar un documento de Preguntas Frecuentes, un Video del Evento de Webinario Educativo y una Presentación de Educación Electoral para su revisión.

Harris縣市政公用事業區第82區運營與維護稅選舉

你錯過了提前投票嗎?不用擔心,在2021年5月1日(星期六)投票前,你還有時間在網站上查看資料!

有關2021年5月1日選票的資料,請瀏覽本區網站上的選舉頁面。除了提案資訊之外,您還可以找到常見問題文件、教育網路研討會活動影片,以及選舉教育簡報,供您檢閱。

Cuộc Bầu Cử Hoạt Động và Bảo Trì của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 82 Quận Harris

Quý vị đã bỏ lỡ thời gian Bỏ Phiếu Sớm? Xin đừng lo lắng, quý vị vẫn còn thời gian xem xét các tài liệu cung cấp thông tin có trên trang mạng này trước khi bỏ phiếu vào thứ Bảy tuần này, ngày 1 tháng Năm, 2021!

Truy cập Trang Bầu Cử trên trang mạng của Cơ Quan để biết được thông tin về Lá Phiếu Bầu ngày 1 tháng Năm, 2021. Ngoài thông tin về Kế Hoạch Đề Nghị, quý vị có thể tìm đọc tài liệu và xem xét Các Câu Hỏi Thường Gặp, Video Sự Kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin, và Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin Bầu Cử.

Sewer Plant

Water Plant #1

Water Plant #2

Miscellaneous