Harris County Municipal Utility District No. 82 Virtual Election Education Webinar

The Board of Directors for Harris County Municipal Utility District No. 82 (HCMUD 82) is pleased to invite you to our Virtual Election Education Webinar event to discuss the proposition on the upcoming May 1st, 2021 ballot relative to HCMUD 82.

This webinar will cover information regarding the plans and goals of the District, and how they relate to the community. To prepare yourself for the event, be sure to review posted information regarding the election at: https://www.hcmud82.com/

This event will be recorded and posted to the election page mentioned above, along with all presented materials and exhibits for residents who want to revisit the information, or who were unable to join live.

Please register in advance for our Harris County MUD 82 Virtual Election Education Webinar event, scheduled Tuesday, April 13th, 2021 at 7:00 p.m.

To register for the event, visit the following link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7194852662404322320

After registering, you will receive a confirmation email with information about joining the live webinar.

We look forward to hosting you at our event!

Webinario Educativo Sobre la Elección del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 82 del Condado de Harris

La Junta Directiva del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 82 del Condado de Harris
(HCMUD 82) tiene el agrado de invitarlos a nuestro evento de Webinario educativo sobre la elección para hablar sobre la proposición de la boleta del próximo 1 de mayo de 2021 referente al HCMUD 82.

Este webinario incluirá información respecto de los planes y las metas para el Distrito y cómo se relacionan con la comunidad. Para prepararse para el evento, asegúrese de repasar la información publicada sobre la elección en: https://www.hcmud82.com/

Este evento será grabado y colocado en la página de la elección mencionada antes junto con todos los materiales y documentos de exposiciones presentados para los residentes que quieran repasar la información o que no pudieron participar en vivo.

Inscríbase por adelantado en el evento de Webinario educativo sobre la elección del MUD 82 del Condado de Harris, programado para el martes 13 de abril de 2021 a las 7:00 p.m.

Para inscribirse para el evento, visite el siguiente enlace:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7194852662404322320

Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse al webinario en vivo.

¡Esperamos que acuda a nuestro evento!

Harris 縣市政公用事業區第82區虛擬選舉宣講網絡研討會

Harris縣市政公用事業區第82區董事會誠邀您參加我們的「虛擬選舉宣講網絡研討會」活動,以討論即將到來的2021年5月1日選票上與Harris縣市政公用事業區第82區有關的提案。

該網絡研討會所涵蓋的資訊將涉及本區計劃和目標,及其與社區的關係。為了做好參加活動的準備,請務必查看選舉相關資訊:https://www.hcmud82.com/

活動將全程錄像,並發佈到上述選舉頁面,同時還將發布所有介紹的材料和展品,供希望重新查看資訊或無法即時參加活動的居民使用。

Harris縣市政公用事業區第82區「虛擬選舉宣講網絡研討會」活動定於2021年4月13日(週二)晚上7:00舉行,請提前註冊。

要註冊活動,請造訪以下連結:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7194852662404322320

註冊後,您將會收到一封確認電子郵件,其中包含加入即時網絡研討會的資訊。

期待您光臨本次活動!

Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 82 Quận Harris

Ban Giám Đốc của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 82 Quận Harris (HCMUD 82) xin trân trọng kính mời quý vị tham gia sự kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của chúng tôi để thảo luận về kế hoạch đề nghị có trên lá phiếu của cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 1 tháng Năm, 2021 liên quan đến HCMUD 82.

Buổi hội nghị trực tuyến này sẽ bao gồm thông tin liên quan đến các kế hoạch và mục tiêu của Cơ Quan, và mối liên hệ của các thông tin này với cộng đồng. Để chuẩn bị cho sự kiện này, xin đừng quên tìm đọc những thông tin được đăng tải liên quan đến cuộc bầu cử này tại: https://www.hcmud82.com/

Sự kiện này sẽ được ghi lại và đăng tải trên trang bầu cử được nhắc đến ở trên, cùng với tất cả các tài liệu và phụ lục đã trình bày cho các cư dân muốn xem lại các thông tin đó, hoặc cho những người không thể tham dự buổi truyền trực tiếp.

Vui lòng ghi danh trước để được tham gia sự kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của HCMUD 82.

Để ghi danh tham gia sự kiện này, hãy truy cập đường dẫn dưới đây:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7194852662404322320

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được một lá thư điện tử xác nhận cùng với thông tin về việc tham gia buổi hội nghị trực tuyến truyền trực tiếp.

Chúng tôi rất mong được gặp quý vị tại sự kiện!

Sewer Plant

Water Plant #1

Water Plant #2

Miscellaneous